BORDUUR WERELD

 

ALL ROUND EMBROIDERY  


Voordat u per e-mail contact opneemt met Borduur Wereld voor (informatie over) een mogelijke opdracht tot het verrichten van machinale borduurwerken en dergelijk is het goed om te weten dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens als (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, e-mailadres of telefoonnummer kunnen worden vastgelegd. Daarom is het verstandig eerst kennis te nemen van onderstaande privacyverklaring, die ter voldoening aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming is opgesteld. 
=================================================
Klik hier om contact op te nemen met Borduur Wereld.
=================================================
 of klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina
=================================================
 

Privacyverklaring ‘Borduur Wereld’

Ter voldoening aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de navolgende privacyverklaring opgesteld.
Bedrijf:                              ‘Borduur Wereld’  (eenmanszaak)
Eigenaar:                            J.M. Lempers-Henskens,
Gevestigd:                          Waterhoen 10, 1261RV Blaricum
KvK nummer:                    321 035 84
e-mailadres:                        info@borduurwereld.nl
Websites:                           www.borduurwereld.nl en www.borduurenplotterbeurs.nl (laatstgenoemde site wordt in de loop van 2018 opgeheven)
 
1)      Activiteiten van het bedrijf ‘Borduur Wereld’
De hoofdactiviteit van ‘Borduur Wereld’ is het machinaal borduren van logo’s en teksten op kleding, overig textiel en leer ten behoeve van bedrijven, verenigingen en particulieren. Ook organiseerde ‘Borduur Wereld’ jaarlijks een borduur- en plotterbeurs. Tijdens die beurs werden standhouders in de gelegenheid gesteld hun goederen te verkopen aan de bezoekers van die beurs. Voor deze activiteiten houdt/hield ‘Borduur Wereld’ onder meer genoemde websites in stand.
 
2)      Geen persoonsgegevens of cookies bij bezoek aan de websites
‘Borduur Wereld’ verzamelt géén gegevens van de bezoekers van genoemde websites. Door of in opdracht van ‘Borduur Wereld’ worden géén cookies, voor welk doel dan ook, op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker geplaatst.
 
3)      Verzamelen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen dan verzameld en vastgelegd, indien deze door u per e-mail of anderszins worden verstrekt met het doel:
a)      informatie te verkrijgen over, dan wel het verlenen van een opdracht tot het verrichten van machinale borduurwerken en dergelijke en de verdere uitwerking daarvan;
b)      informatie te verkrijgen over, dan wel het aangaan van een overeenkomst tot het huren van een standplaats op de borduur- en plotterbeurs en de verdere uitwerking daarvan;
c)       een e-ticket aan te schaffen voor entree tot de borduur- en plotterbeurs. De contacten en gegevensuitwisseling hiervoor lopen via www.ticketkantoor.nl, onderdeel van ‘LinQ Web Productions’ te Apeldoorn. Het Ticketkantoor handelt bij de verkoop van tickets voor de borduur- en plotterbeurs in opdracht van ‘Borduur Wereld’ en als verwerker in de zin van de AVG. ‘Borduur Wereld’ blijft als organisator verwerkingsverantwoordelijk. Voor zover nodig zal met die opdracht, ter aanvulling van het Privacy statement van het Ticketkantoor (hier als ingelast beschouwd), een verwerkingsovereenkomst worden aangegaan.
d)      De grondslag voor de verwerking is dat uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met u als klant. Indien uw persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst en een gerechtvaardigd bedrijfsbelang ontbreekt, vindt verwerking slechts plaats nadat van u toestemming is verkregen. 
e)      het gestelde onder b) en c) is met ingang van medio 2018 komen te vervallen.
 
4)      Soort gegevens, bewaartermijnen
a)      ‘Borduur Wereld’ verzamelt en legt alleen de hoogstnoodzakelijke gegevens vast voor het uitvoeren van de activiteiten. Dit kunnen zijn: bedrijfs- en/of persoonsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en webadres. Deze gegevens worden op grond van de belastingvoorschriften in elk geval gedurende een periode van zeven jaren bewaard.
b)      Voor de aanschaf van een e-ticket als bedoeld onder 3c, verzamelde het Ticketkantoor als verwerker de naam en het e-mailadres van de koper/bezoeker en – indien van toepassing – de interessevoorkeur van de bezoeker voor de hobby’s machinaal borduren of plotteren.
Deze gegevens worden ingevolge het Privacy statement tot een jaar na de financiële afhandeling van de borduur-en plotterbeurs bewaard.
 
5)      Vertrouwelijke behandeling
Bij het verzamelen van de onder punt 4 bedoelde gegevens wordt de privacy in acht genomen. De gegevens worden binnen het bedrijf uitsluitend vertrouwelijk gedeeld met de partner van de eigenaar, zulks ten behoeve van het voeren van de administratie van het bedrijf en (voorheen) de mede-organisatie van de beurs. Buiten het bedrijf worden de gegevens niet aan derden verstrekt.
Bij deelname aan de borduur- en plotterbeurs kan evenwel na verkregen toestemming de (handels)naam, het webadres en het aanbod onder de categorie ‘standhouders’ worden opgenomen op de website ‘www.borduurenplotterbeurs.nl’.
De laatste volzin is medio 2018 vervallen.
 
6)      Beveiliging van gegevens
‘Borduur Wereld’ heeft serieuze aandacht voor de beveiliging van persoonsgegevens en neemt  steeds passende maatregelen om het risico van diefstal, openbaarmaking of misbruik van de door ‘Borduur Wereld’ verzamelde persoonsgegevens zoveel mogelijk weg te nemen.
Mocht er ondanks de goede zorgen toch een datalek optreden, dan zal dat intern worden vastgelegd en gedocumenteerd. Gelet op de aard van de gegevens zullen er uit een datalek geen risico’s voor (natuurlijke) personen voortkomen. 
Indien uw  persoonsgegevens zijn verwerkt en u van mening bent dat deze niet voldoende zijn afgeschermd, dan kunt u daarover een e-mail sturen naar privacy@borduurwereld.nl.
 
7)      Recht op inzage, correctie, verwijderen en meenemen eigen gegevens
Op grond van de AVG heeft eenieder het recht op inzage, correctie, verwijdering en het ‘meenemen’ van de eigen persoonsgegevens. Dat geldt dus ook voor de persoonsgegevens die door ‘Borduur Wereld’ zijn verzameld. Wilt u gebruik maken van (een van) uw rechten, dan kunt u daartoe per e-mail een verzoek doen aan privacy@borduurwereld.nl.
 
8)     Recht op intrekking verleende toestemming
Uiteraard kunt u ook een eventueel eerder verleende toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken. Ook daarvoor kunt u een e-mail sturen naar privacy@borduurwereld.nl
 
9)      Recht om klacht in te dienen
Als u van mening bent dat ‘Borduur Wereld’ uw persoonsgegevens verwerkt op een manier die in strijd is met de AVG, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het e-mailadres is https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

=================================================